Algemene voorwaarden webshop Tuuf’s World B.V. Consumenten

Deze Algemene Voorwaarden van de Webshop van Tuuf’s World B.V. treden in werking per 1 december 2015.

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de rechtspersoon die producten aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en via de webshop van Tuuf’s World B.V. (www.tuufsworld.nl) producten bestelt;
 3. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen de Consument en Tuuf’s World ;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Tuuf’s World B.V.
postadres:
Middelie 76
1472 GS Middelie
adres vestiging:
Middelie 76
1472 GS Middelie

KvK. Nr: 34123054
BTW nr: NL 8083.29.121B01
E: info@tuufsworld.nl
T: 023-547 42 13

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer. Van toepassing is steeds de  versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de Consument na het sluiten van de overeenkomst een herziene versie van de voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 4 – Het aanbod/ prijswijziging
4.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, zoals prijs, merk, type en maat. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer op haar website, in haar catologi en mailings gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

4.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs in euro’s inclusief belastingen (BTW) en exclusief andere kosten zoals transport- en verzendkosten en administratiekosten;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

4.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de Consument bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van een van overheidswege opgelegde maatregel.

Artikel 5 – Promotionele acties/ aanbiedingen
In geval van tijdelijke promotieacties geldt dat de Ondernemer slechts aan de op de website vermelde of anderszins gepubliceerde actieprijs is gehouden indien de producten binnen de actieperiode (zoals vermeld op bijvoorbeeld de website) kunnen worden geleverd en zolang de voorraad strekt.

Artikel 6 – De Overeenkomst
6.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument  van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De Ondernemer bevestigt onverwijld per e-mail de ontvangst van het door de Consument aanvaarde aanbod. In de orderbevestiging staat expliciet omschreven welke producten via de webshop  zijn gekocht en wanneer de Ondernemer verwacht deze te leveren.

6.2 De Consument is verantwoordelijk voor de door hem geplaatste bestelling en dient de orderbevestiging van de     Ondernemer aldus te controleren. Indien de orderbevestiging afwijkt van de geplaatste bestelling of indien er wordt geconstateerd dat er een foutieve bestelling is geplaatst, dan is de Consument verplicht dit onverwijld bij de Ondernemer te melden.

Artikel 7 – Afzien van de koop – Bedenktermijn en Ontbinding
7.1 Bij de aankoop van producten heeft de Consument uiterlijk binnen veertien kalenderdagen nadat hij de producten heeft ontvangen, de mogelijkheid zonder opgaaf van redenen af te zien van de koop, mits de geleverde producten op geen enkele wijze door de Consument in gebruik zijn genomen, zich in dezelfde staat als bij levering bevinden en zijn voorzien van de originele labels, verpakkingen etc.

7.2 Buiten de in het voorgaande lid vermelde termijn is de Consument gerechtigd van de koop af te zien indien er sprake is van een situatie als beschreven in  zowel artikel 4.4 als in 8.3 van onderhavige voorwaarden. De Consument dient een dergelijk ontbindingsverzoek uiterlijk binnen een week, te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving door de Ondernemer, aan de Ondernemer te doen.

7.3 Het afzien van de koop dient per e-mail (info@tuufsworld.nl) te geschieden. Noodzakelijk is dat de Consument voldoende gegevens aanlevert, zoals in ieder geval zijn naam, klantnummer, ordernummer, en het bankrekeningnummer, zodat de bestelling kan worden achterhaald. De Consument kan desgewenst gebruik maken van het Modelformulier “Ontbinding van de overeenkomst”, welk formulier via de website van de Ondernemer kan worden gedownload.

7.4 Indien de koop wordt ontbonden dient de Consument  de afgenomen producten op de door de Ondernemer voorgeschreven wijze te retourneren. De met de terugzending gepaard gaande kosten komen voor rekening van de Consument. Alle van de Consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten zullen  uiterlijk binnen veertien dagen (14), te rekenen vanaf de datum van ontbinding, op de rekening van de Consument worden teruggestort, mits de producten binnen voornoemde termijn daadwerkelijk door de Ondernemer zijn ontvangen en geaccepteerd. Indien de Consument ervoor heeft gekozen via Ideal dan wel Credit Card te betalen, dan wordt de inmiddels gedane betaling binnen voornoemde termijn rechtstreeks aan de Consument gecrediteerd.

7.5 De Ondernemer is gerechtigd ieder retour gezonden artikel dat zich niet in dezelfde staat als bij levering bevindt te weigeren dan wel een slechts een deel van de reeds ontvangen betaling(en) te restitueren, zulks ter keuze van de Ondernemer. De Ondernemer maakt haar keuze onverwijld schriftelijk aan de Consument bekend.

Artikel 8 – Levering, risico- overgang en  uitvoering
8.1 Ieder door de Consument besteld product wordt verzonden naar het door de door de Consument opgeven (aflever)adres. De met de levering gepaard gaande verzendkosten worden voorafgaand aan het moment van bestellen (op de website) gepubliceerd, evenals de wijze van verzending.

8.2 De door de Ondernemer vermelde levertermijnen zijn indicatief en nimmer als fatale termijnen te beschouwen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.3 Indien de Ondernemer de door de Consument bestelde producten niet binnen dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de besteldatum, kan leveren, dan wordt de betreffende Consument benaderd teneinde een nieuwe leveringstermijn overeen te komen, tenzij de Consument na voornoemde mededeling uitdrukkelijk aangeeft van de koop af te zien.

8.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van levering  bij de Ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zodra de te leveren producten bij de Consument zijn bezorgd gaat het risico over op de Consument.

Artikel 9 – Betaling
9.1 Via de webshop van de Ondernemer is het mogelijk online producten aan te schaffen. De Consument kan een keuze maken in de manier waarop hij de gekochte producten wenst te betalen. Hij kan betalen:
a) Via bancaire overschrijving
b) Via Ideal
c) Via PayPal
d) Via Creditcard, zoals Mastercard, Visa of American Express

9.2 De betalingen via Ideal dan wel Creditcard zullen in een beveiligde omgeving worden uitgevoerd. De bankgegevens van de Consument zullen nimmer worden opgeslagen. Wel dient de Consument zich te realiseren dat betalen via het Internet nooit 100% veilig is. Betalingen via het internet zijn voor eigen risico.  De Ondernemer wijst alle aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 10 – Privacy gegevens
10.1 Door bestelling van de producten via de webshop verstrekt de Consument persoonsgegevens, dat wil zeggen informatie die direct tot de persoon  te herleiden is zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer enzovoort.
De persoonsgegevens zullen worden opgenomen in het klantenbestand van de Ondernemer, zodat de Consument geïnformeerd kan worden over interessante aanbiedingen. Indien de Consument dit niet wenst kan dit kenbaar worden gemaakt door het sturen van een e-mail naar info@tuufsworld.nl.

10.2 De Ondernemer zal te allen tijde de privacy regels inzake het bewaken van de persoonlijke gegevens van consumenten bewaken en beheren volgens de daarvoor geldende wettelijke normen. De Ondernemer zal alles in het werk stellen om middels de veiligste methodes te werken om de veiligheid van deze persoonsgegevens te waarborgen.

10.3 De Ondernemer bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan hem worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan hem worden verstrekt. Een e-mailadres wordt alleen gebruikt voor marketing- of service doeleinden als daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend. Deze toestemming kan te allen tijde weer ingetrokken worden door het sturen van een e-mail naar info@tuufsworld.nl.

10.4 E-mailadressen aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden zullen niet worden verstrekt, tenzij de Consument de Ondernemer hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.

10.5 Persoonsgegevens van de Consument kunnen worden vrijgegeven indien hiertoe een verplichting bestaat op grond van wettelijke bepalingen, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit.

Artikel 11- Intellectuele Eigendom
11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, en meer in het bijzonder het auteursrecht en rechten met betrekking tot de modellen, het merk, het embleem, de handelsnamen en de kleurencombinatie die rusten op de Ondernemer (Tuuf’s World) , haar website, de door de Ondernemer geleverde producten en in opdracht van de Ondernemer ontwikkelde software behoren uitsluitend in eigendom toe aan de Ondernemer. De Consument zal voornoemde rechten geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

11.2 Behalve het downloaden en printen van de via de website (www.tuufsworld.nl) geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer niet toegestaan om informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, afbeeldingen etc. over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren /openbaar te maken.

Artikel 12 – Garantie en uitsluiting van garantie
12.1 Op de door de Ondernemer aangeboden producten geldt vanaf de datum van aankoop een garantie termijn van één maand.

12.2 De Consument komt geen beroep op de hiervoor bedoelde garantie toe in geval van:

 • Normale slijtage
 • Onoordeelkundig gebruik
 • Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud
 • Wijziging of reparaties door de Consument dan wel door derden
 • Enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de  kwaliteit van de toegepaste materialen.
 • Verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen
 • Onvolkomenheden in of eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien de onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.

Artikel 13 – Conformiteit
De  Ondernemer staat jegens de Consument in voor de deugdelijkheid van door haar geleverde producten in relatie tot de prijs ervan, tenzij sprake is van:

 • niet-inachtneming door de Consument van de door de producent of de importeur van het Product gegeven aanwijzingen of voorschriften voor het gebruik;
 • gebreken waarvoor garantie is uitgesloten.

Artikel 14 – Reclame/ klachten
14.1 De Ondernemer raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Reclames over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk veertien (14) dagen na constatering van het gebrek, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer. Een klacht over een product, kan door de consument onder vermelding van zijn klantnummer per e-mail  (info@tuufsworld.nl) dan wel telefonisch (0031- (0)23-547 42 13) worden ingediend.

14.2 Indien de Consument niet binnen de in het voorgaande lid bepaalde termijn heeft gereclameerd, geldt de levering als deugdelijk.

14.3 Indien de Consument tijdig heeft gereclameerd en de levering is naar het oordeel van de Ondernemer  ondeugdelijk, dan  zal de Ondernemer het product dan wel de producten:

 • terugnemen  en de koopprijs crediteren
 • vervangen voor gelijksoortige producten
 • (laten) repareren/ herstellen

De kosten welke gepaard gaan met herstel dan wel vervanging komen voor rekening van de Ondernemer.

14.4 Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van tien (10) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 –  Aansprakelijkheid
15.1  De aansprakelijkheid van de Ondernemer voor enige directe schade voortvloeiend uit of verband houdend met de
Overeenkomst is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar in enig   geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de  Ondernemer beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De Ondernemer sluit indirecte schade uitdrukkelijk uit.

15.2 De uit het bovenstaande voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van de Ondernemer gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Ondernemer.

Artikel 16 – Overmacht
16.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken die de normale nakoming van een verbintenis verhinderen, waarop de Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of die omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.  Dergelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld werkstakingen, gebrek aan grondstoffen , niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers  of andere derden waarvan de Ondernemer afhankelijk is, maatregelen van overheidswege etc.

16.2 In geval van overmacht is de Ondernemer niet gehouden tot vergoeding van de ten gevolge van de overmacht situatie bij de Consument ontstane schade , tenzij de Ondernemer als gevolg van deze situatie een voordeel heeft gehad die zij bij correcte nakoming van de overeenkomst niet zou hebben gehad.

Artikel 17 – Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van Vertrouwelijke Informatie, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. Vertrouwelijke informatie omvat alle informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Ondernemer aan de Consument is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

Artikel 18 – Geschillen en Toepasselijk Recht
18.1 Partijen zullen klachten, bezwaren en geschillen in goed overleg trachten op te lossen.

18.2 Indien partijen niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing kunnen komen, staat het hen vrij het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.

18.3 Op elke overeenkomst tussen de Consument en de Ondernemer (waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben)  is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 – Wijziging/ Aanvulling van de algemene voorwaarden
19.1 De Ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen.

19.2 Aanvullingen op dan wel wijzingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze door de Ondernemer zijn gepubliceerd.

Artikel 20 – Slotbepalingen
Indien enige bepaling  uit deze voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, zal een dergelijke verklaring geen invloed hebben op de overige bepalingen. Partijen zullen alsdan met elkaar in overleg treden en de nietige of ongeldige bepaling vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk de strekking van de nietige of ongeldige bepaling benadert.

Onder “schriftelijk””  wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan:- per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.